Oznámení o ochraně osobních údajů

MR Centrum Mělník, s.r.o. (dále jen "provozovatel") je moderní nestátní zdravotnické zařízení, které nabízí diagnostické služby a vyšetření magnetickou rezonancí.

Pro zabezpečení komunikace se svými klienty a hlavně objednávání klientů na vyšetření využívá své webové sídlo. Prostřednictvím webového sídla provozovatel poskytuje základní informace o své činnosti.

Poskytované služby na stránce provozovatele vyžadují zpracování osobních údajů. Níže vás informujeme o zpracovávání vašich osobních údajů, které získáváme prostřednictvím komunikačního kanálu webové stránky provozovatele, včetně použití cookie.

Provozovatel zpracovává informace pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů") a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (dále jen "nařízení").

 

1.Kdo je zodpovědný na zpracování vašich osobních údajů na tomto webovém sídle?

MR Centrum Mělník, s.r.o.
Pod Krejcárkem 975/2, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha
078 86 454

Provoz: Pražská 221, 276 01 Mělník

oou@mr-melnik.cz

 

2.kontakty údaje odpovědné osoby
Ing. Jozef Kmeť

dpo@prodiagnostic.sk  

 

3.Na jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

Využíváme funkcionalitu naší webové stránky ke sbírání osobních údajů v kontextu aktivit provozovatele v rámci pro účely objednávání klientů na vyšetření prostřednictvím žádanek na vyšetření. a na poskytování zdravotní péče pacientům v rámci objednaného vyšetření:

 1. MR Žádanka na vyšetření Žádanka | Melnik.cz (mr-melnik.cz),
 2. https://www.eradiologie.cz/doctor/registration/ v sekci pro lékaře při registraci
 3. https://www.eradiologie.cz/, v sekci pro pacienty

 

4.Na jakém právním základě zpracováváme vaše osobní údaje?

Provozovatel zpracovává osobní údaje klientů na právním základě ve smyslu (i) Čl. 6 písm. c) GDPR, a tedy za účelem splnění zákonných povinností provozovatele souvisejících s poskytováním zdravotní péče, (ii) dále zpracovává osobní údaje na právním základě Čl. 9, odsek. 2 písm. h) GDPR, a tedy za účelem preventivního nebo pracovního lékařství, lékařské diagnózy, poskytování zdravotní nebo sociální péče, a to zejména v souladu s následujícími zákony:

 1. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,
 2. Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
 3. Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci,
 4. zákonem č. 48/1997 Sb., O veřejném zdravotním pojištění, jakož i dalšími právními předpisy upravujícími nakládání s osobními údaji.

 

5.Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Prostřednictvím žádanek na vyšetření na našem webovém sídle sbíráme:

 1. Žádanka na MR vyšetření
 • pacient: jméno, příjmení, ulice, číslo, psč, město, krajina, telefon, r.č., pojišťovna
 • Lékař: titul před jménem, ​​jméno, příjmení, kód lékaře, kód pracoviště,
 • Specifikace vyšetření
 • kód diagnózy
 1. V sekci registrace poskytovatel zdravotní péče do eRádiológia.sk
 • Lékař: titul před jménem, ​​jméno, příjmení, kód lékaře, kód pracoviště,
 1. V sekci pro ověření identity pacienta ve webportále eRádiológia.sk
 • rodné číslo

 

6. Odkud získáváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje získáváme od odesílajících lékařů formou žádanky o vyšetření, dále vaše osobní údaje získáváme přímo od vás před provedením vyšetření.

 

7. Komu mohou být vaše osobní údaje poskytnuty?

Za určitých zákonných podmínek můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit třetím stranám (jako například orgánům činným v trestním řízení, zdravotní pojišťovně), je-li to nezbytné a přiměřené vzhledem ke specifickým a zákonně určeným účelům. Osobní údaje poskytujeme následujícím subjektům:

 1. ostatní poskytovatelé zdravotních služeb v rámci rozšiřující či navazující zdravotní péče, např. externí laboratoře či osoby, které u nás vyžádalo Vaše vyšetření,
 2. veřejné instituce, zejm. zdravotní pojišťovny,
 3. zpracovatele na základě smlouvy s námi v rozsahu údajů potřebných k účelu zpracování, např. společnosti, které spravuj systémy vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě, osoby, zajištující ukládání či archivaci dat a jiné,
 4. orgány veřejné moci v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy,
 1. společnost Pro Diagnostic Group a.s. v rámci IS ERADIOLOGIE.

 

Využití služby cookie:

Můžeme vyžadovat zapnutí souborů cookie ve vašem zařízení. Soubory cookie jsou malými textovými informacemi v podobě textových souborů, které odesílá server a které se ukládají na straně osoby, která navštíví naše webové stránky. Soubory cookie lze používat pro různé účely. Používáme cookie, abychom byli informováni, když navštívíte naše webové stránky, zvýšili jejich interakci pro vás, obohatili své zkušenosti a co nejlépe Vám přizpůsobili jejich obsah.

 

Tato webová stránka vyžívá Základní soubory Cookie, které jsou nezbytně nutné k tomu, abychom vám poskytli služby dostupné prostřednictvím našich webových stránek a využili některé z jejich funkcí. Protože tyto soubory cookie jsou nezbytně nutné pro doručení webových stránek, nemůžete je odmítnout, aniž by ovlivnily fungování našich stránek.

 

Dále využívá služby Google Analytics Cookie. Tyto soubory shromažďují informace, které se používají buď v souhrnné formě, které nám pomáhají pochopit, jak se používá naše webová stránka. Pokud nechcete sledovat návštěvnost našich stránek, můžete zakázat sledování.

 

Používáme také různé externí služby, jako jsou Google Webfonty, Mapy Google a You Tube. Vzhledem k tomu, že tito poskytovatelé mohou shromažďovat osobní údaje, například vaši IP adresu, dovolujeme vám je zablokovat. Vypnout je můžete přes Google Webfont nastavení.

 

8.Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Pravidla pro uchovávání a skartaci zdravotnické dokumentace určuje vyhláška č.98/2012Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění. U ambulantních specialistů lhůta dle vyhlášky činí 5let od posledního vyšetření pacienta.

 

9. Kdo bude mít přístup k vašim osobním údajům?

Přístup k vašim osobním údajům mohou mít pověření zaměstnanci provozovatele a zprostředkovatele zajišťující servis systémů pro zpracování údajů.

 

10.Budú vaše osobní údaje přenášeny do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci?

Vaše osobní údaje nebudou předmětem přenosu do třetích zemí.

 

11.Zahŕňa zpracovávání vašich osobních údajů provozovatelem automatizované individuální rozhodování nebo profilování?

Zpracování vašich osobních údajů nezahrnuje automatizované individuální rozhodování ani profilování.

 

12.Jaká jsou vaše práva a jak si je můžete uplatnit?

Dotyčná osoba má právo od provozovatele požadovat:

 • vydání potvrzení zda jsou nebo nejsou její osobní údaje zpracovávány provozovatelem, jakož i přístup k jejím osobním údajům a dalším informacím,
 • opravu nesprávných, nepřesných nebo neúplných údajů, které se jí týkají,
 • vymazání (tzv. zapomenutí) osobních údajů, které se jí týkají, je-li splněn jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení, například pokud:
  • už je provozovatel nepotřebuje,
  • jejich provozovatel zpracovává nezákonně,
 • omezení zpracování osobních údajů, které se jí týkají, je-li splněn jeden z případů uvedený v čl. 18 nařízení;
 • pro přenositelnost osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • na to, aby se na něj/ni nevztahovalo automatizované individuální rozhodování včetně profilování;
 • podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky

 

13.Sú vaše osobní údaje sdíleny se sociálními médii?

Ne, vaše osobní údaje nejsou sdíleny se sociálními médii.

 

14.Jak je zajištěna bezpečnost naší stránky?

Chráníme vaše údaje při přenosu mezi vaším prohlížečem a naší stránkou používáním SSL certifikátu.

 

15.Máte právo podat stížnost orgánu dozoru, čili Úřadu

Kontaktní adresa dohlížitele:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27170 00 Praha 7Česká republika

posta@uoou.cz +420 234 665 111
https://www.uoou.cz

 

16.Ako si můžete svá práva uplatnit?

Pokud si chcete uplatnit svá práva jako subjektu údajů v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na emailové adrese oou@mr-melnik.cz. Vaši žádost zaregistrujeme a vyřídíme v zákonné lhůtě.

Příslušná osoba pro ochranu osobních údajů / DPO, je také k dispozici k zodpovězení jakýchkoli otázek, k zmiňovanému.